E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Účastníci e-learningu /
e-studující e-učitel e-vývojář
e-manažer

Účastníci e-learningu

Obsah sekce. V této sekci se seznámíte s obvyklými úkoly účastníků e-learningu. Základní informace lze nejsnadněji nastudovat ve 2. až 5. kapitole tištěné příručky ZeL. Podrobnější informace jsou na stránkách e-studující, e-učitel, e-vývojář a e-manažer, na které odkazujeme v horní části této stránky.

e-studující. K minimálním požadavkům na účast studujícího v online kurzu patří přístup k počítači a k Internetu a motivace studenta uspět v netradiční formě výuky. Student musí umět spolupracovat s učitelem i s ostatními studenty s použitím informačních technologií, věnovat připojení do kurzu potřebný čas, aktivně komunikovat a plnit průběžně zadané úkoly. Studující si musí být jist, že učitel i vzdělávací instituce pro ně zajistí dostatečnou podporu při odstraňování případných studijních i technických obtíží.

e-učitel jako tutor. Vedení výuky v online kurzu je záležitostí speciálně vyškoleného učitele - tutora. Základem práce tutora je podpora vlastního učení se studujících, ke které patří podnětné náměty k přemýšlení a k diskuzi, pomoc při překonávání studijních obtíží a hodnocení výsledků studujících. Tutor zajišťuje zpětnou vazbu směrem k vzdělávací instituci, k návrháři kurzu a k autorovi odborného textu a dává jim podněty ke zlepšení práce. Často vede i administrativní agendu studujících v kurzu a vypracovává studijní statistiky.

Role učitele jako e-autora. Někteří učitelé prezenční výuky se podílejí i na vývoji tradičních kurzů, například vytvářejí učebnice (skripta) pro přednášky, laboratorní cvičení nebo píší sbírky příkladů pro seminární cvičení. Pro zvládnutí role autora v klasické výuce musí být učitel především dobrým znalcem obsahu, musí mít příslušné znalosti o tvorbě učebních textů a dobré pedagogické schopnosti a zkušenosti. V e-kurzu potřebuje mít učitel v roli e-autora (dále jen autora) další doplňující znalosti, schopnosti a zkušenosti. Především by měl umět:

 • posoudit vhodnost existujících studijních materiálů pro aplikaci v e-kurzu a umět didakticky transformovat vzdělávací obsah
 • kombinovat vhodně prvky tradiční a elektronické výuky a vhodná multimedia
 • mít úspěšnou praxi jako tutor e-learningu.

e-vývojář. Úlohy e-vývojáře se týkají etap tvorby e-kurzů. Mezi základní vývojové etapy patří zejména:

 • Návrh výukových cílů. Předpokládá stanovení potřebnosti výuky a provedení analýzy studijní skupiny. Poté lze přistoupit ke konkretizaci výukových cílů.
 • Volba výukové strategie. Zahrnuje strategii pro aktivizaci studujícího v distančním vzdělávání, strategii tvorby obsahu výukových a podpůrných materiálů a následný výběr metody distribuce učebních materiálů.
 • Posouzení vhodnosti učebních materiálů. Běžné učebnice nemusí být v distanční výuce vždy použitelné. Více než v prezenční výuce je třeba dodržovat pravidla pro strukturu tištěného studijního textu, pravidla pro postup a styl psaní textů a pravidla pro prezentaci informací v online materiálech.
 • Návrh použití multimedií ve výuce předpokládá, že návrhář kurzu i učitel zná výhody a nevýhody klasických technologií pro záznam a přenos informací a že má základní znalosti o metodách distribuce multimediálních výukových materiálů.
 • Evaluace a revize kurzu zahrnuje základní evaluační metody a vyžaduje sběr a analýzu údajů pro evaluaci a následnou revizi kurzu.
e-manažer. Jeho práce velmi úzce souvisí s úkoly vzdělávací instituce v distančním a elektronickém vzdělávání. Manažer e-learningu by měl mimo jiné umět:
 • aplikovat strategii tvorby studijních materiálů
 • formulovat otázky pro rozbor vzdělávacích potřeb
 • analyzovat studijní skupinu
 • navrhnout výukové cíle
 • aplikovat základní evaluační metody
 • kontrolovat kvalitu elektronického vzdělávání
 • vypočítat náklady na zavedení a provoz e-learningu
 • zhodnotit efektivitu e-learningu.
 •  Editor | Správce serveru